ഒരിടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ഗൾഫ് രാജ്യത്ത് ഖത്തറിനെതീരെ പഞ്ചസാര യുദ്ധം വരുന്നു ചോരക്കടൽ ഒഴുകും |QATAR

ഒരിടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ഗൾഫ് രാജ്യത്ത് ഖത്തറിനെതീരെ പഞ്ചസാര യുദ്ധം വരുന്നു ചോരക്കടൽ ഒഴുകും |QATAR
♥♥♥┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄♥♥♥
Malayalam youtube Chanel for News,Tech,Movie,Music
♥♥♥┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄♥♥♥
For More Updates:
Be a Lucky Subscriber✔
Please Subscribe me ► https://www.youtube.com/eJournalist
♥♥♥┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄♥♥♥
Be a Best Follower!
Please Like me @ Facebook►https://www.facebook.com/eJournalist
★★★┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄★★★
Let us Be Friends on Google+
Catch me ►https://goo.gl/DCWgu4
♡♡♡┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄♡♡♡
Let me Tweet Updates on Twitter
Follow Me ► https://twitter.com/
♡♡♡┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄♡♡♡
Let me Catch on Blog
Catch me ► https://ejournalistml.blogspot.in/
♡♡♡┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄♡♡♡
ഇന്ത്യാ ഗവണ്‍‌മെന്റിന്റെ പുതിയ ഐ.ടി നയത്തിന് കീഴില്‍, ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഏതെങ്കിലും വ്യക്തി, കമ്മ്യൂണിറ്റി, മതം, രാജ്യം എന്നിവയ്‌ക്കെതിരായി അഭിലഷണീയമല്ലാത്ത അഭിപ്രായം നല്‍കുന്നത് ശിക്ഷാര്‍ഹമായ കുറ്റമാണ്. അത്തരം അഭിപ്രായത്തിന് നിയമനടപടിയും (ശിക്ഷ അല്ലെങ്കില്‍ പിഴ അല്ലെങ്കില്‍ രണ്ടും) കൈക്കൊള്ളുന്നതാണ്. അതിനാല്‍ ഈ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ എഴുതുന്ന ഏതൊരു അഭിപ്രായത്തിനും രചയിതാവിനായിരിക്കും പൂര്‍ണ്ണ ഉത്തരവാദിത്തം.

വാർത്തകൾ വിവിധ ഓൺലൈൻ മാധ്യമങ്ങളിൽനിന്നു എടുക്കുന്നവാകയാൽ വർത്തകളടെ ഉത്തരവാദിതം ഞങ്ങൾക്കുണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല

✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴
amazon/snapdeal/BigRock/shopping online/Tech/News
✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴

LInk to Original VideoLeave a Reply